Beter Bed Holding

GRI-INDEX 2014

STRATEGIE & ANALYSE

G4-1
Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie over de relevantie van maatschappelijk verantwoord ondernemen voor de organisatie en de strategische benadering van duurzaamheid.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor Beter Bed Holding en haar dochterbedrijven dat zij een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij waarin zij opereren. Deze bijdrage wordt onder meer vormgegeven door het te allen tijde naleven van wet- en regelgeving en door altijd bewust en op een respectvolle manier om te gaan met de belangen van alle stakeholders. Gezond ondernemerschap gaat op deze wijze samen met respect voor mens en milieu.

Als specialist op het gebied van slapen en als marktleider in meerdere landen in Europa streeft Beter Bed Holding ernaar haar klanten een goede, gezonde nachtrust te bezorgen. Kwaliteitsproducten, goed getraind personeel en een uitstekende service vormen hierbij de basis.

Ton Anbeek: “Wat we doen, moet goed zijn voor mens, dier en planeet en dus ook voor onze klanten, medewerkers en zakenpartners. Groei is voor ons veel meer dan alleen maar investeren in meer omzet. We zijn ervan overtuigd dat deze visie niet alleen gunstig is voor onze resultaten en reputatie, maar ook meer voldoening geeft bij ons werk. We willen niet alleen de dingen goed doen, maar juist ook de goede dingen doen en wel op een financieel verstandige wijze.”

Strategische prioriteiten en belangrijke onderwerpen voor de korte en middellange termijn ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen, waaronder naleving van internationaal overeengekomen standaarden en het verband hiervan met de strategie en het succes van de organisatie op de lange termijn.

MVO-doelstellingen in één oogopslag

Onderwerp

2014

2013

2012

Doelstelling

Ketenbeheer

100%

100%

97%

2013 100%

Getekende gedragscodes

Diversiteit management

22%

22%

16%

2016 30%

Vrouwen in management

Ziekteverzuim

3,6%

3,5%

3,2%

2016 3%

Duitsland

Ziekteverzuim

4,2%

4,3%

4,8%

2016 3,5%

Nederland

Veilige producten

82%

81%

78%

2016 80%

Gecertificeerde matrassen

Energieverbruik (GJ)

240.000

275.000

270.000

2016 235.000

Gerycycled afval

48%

46%

46%

2016 75%


Trends in bredere zin die van invloed zijn op de organisatie en op duurzaamheidsprioriteiten.

Beter Bed Holding N.V. heeft in 2014 kunnen profiteren van een aantrekkende markt in vrijwel alle landen waar zij actief is. Met name in Nederland en Duitsland is er sprake van een duidelijk herstel van de omzet. Ook Oostenrijk ontwikkelde zich uitstekend en de groei in België en Spanje zette door. Zwitserland kende als enige land een dalende omzet. De in de afgelopen twee jaar in anticipatie op een aantrekkende markt genomen maatregelen op het gebied van positionering, margeverbetering, kostenbesparingen en klantentevredenheid werpen hun vruchten af.

Ook de strategische keuze de organisatie te versterken op het gebied van inkoop,
e-commerce en customer service heeft aan de goede ontwikkeling bijgedragen en geleid tot de gewenste like-for-like omzetgroei. Alles overziend mogen we stellen dat de organisatie in 2014 wederom goede stappen heeft gezet in de ontwikkeling van een moderne omni-channel retailformule.

Belangrijke gebeurtenissen, successen en mislukkingen tijdens de verslagperiode.

2014 was voor Beter Bed Holding een jaar met twee gezichten. Na een zwakke start, die volgde op een teleurstellende orderintake in de laatste maanden van 2013, kwam de orderintake aan het einde van het eerste kwartaal in Nederland op gang. In het tweede kwartaal zagen we een soortgelijke ontwikkeling in Duitsland en in Oostenrijk. In de tweede helft van 2014 is de omzet bij alle formules in alle landen waar wij actief zijn, met uitzondering van Zwitserland, sterk gestegen, waardoor Beter Bed Holding uiteindelijk een 1,8% hogere omzet heeft kunnen realiseren. De like-for-like orderintake bedroeg voor geheel 2014 +4,8%.

De onderneming heeft in 2014, naast de focus op ‘top line growth’, structurele vervolgstappen kunnen zetten op het gebied van margeverbetering, reductie van nettowerkkapitaal, verlaging van de complexiteit en ‘last but not least’ van innovatie bij de formules Beter Bed en El Gigante del Colchón alsook product- en merkinnovatie bij M Line en Alpine Plus.

De kosten ontwikkelden zich beheerst en stijgingen waren gericht op het versterken van de commerciële slagkracht op het gebied van marketing, innovatie en e-commerce en op verbeteren van service en klanttevredenheid. Ook werd het beleid van huurverlaging, waar mogelijk gekoppeld aan minder vierkante meters, voortgezet. De formules Slaapgenoten, Matrassen Concord Nederland en Matrassen Concord België werden gesloten.

In Duitsland bleef de koopbereidheid voor het segment wonen aanvankelijk op het lage niveau van 2013. Aan het eind van het tweede kwartaal kwam er meer beweging in de markt. Deze trend kon door Matratzen Concord worden opgepikt en met gerichte marketingactiviteiten worden vertaald in hogere omzetten in de rest van het jaar. Hierdoor kon ook in 2014 het marktaandeel worden vergroot. De online omzet ontwikkelde zich positief, al vormt deze nog steeds een beperkt aandeel van de totale omzet. In Oostenrijk kende Matratzen Concord een zeer succesvol jaar gedreven door succesvolle promoties. In Zwitserland was de consument minder kooplustig in het wonen-en-slapensegment.

Het herstel in Nederland bij met name Beter Bed is enerzijds het gevolg van de herstellende woningmarkt, anderzijds van de vernieuwde, eigentijdse uitstraling van de winkels, de nieuwe reclamecampagne, het nieuwe logo en het hogere serviceniveau. De maatstaf voor klanttevredenheid, ‘Net Promotor Score’ (NPS) is medio 2014 succesvol ingevoerd. In 2014 zijn 45 winkels verbouwd. De overige winkels volgen in de eerste helft van 2015. De online omzet bij Beter Bed is licht gegroeid en bedraagt circa 5% van de totale omzet. In België heeft Beter Bed twee nieuwe filialen geopend.

Ook El Gigante del Colchón kende een prima jaar. De vernieuwde, modernere winkels slaan goed aan. Tevens is het aantal winkels weer voorzichtig aan het groeien. Met de aantrekkende economie aldaar verwachten wij onze positie in de Spaanse markt te kunnen versterken.

Voor 2015 verwacht de onderneming dat de positieve omzettrend van 2014 zich voort zal zetten. De economische vooruitzichten blijven gematigd positief evenals de verwachte particuliere consumptie. De focus blijft onverminderd op de (like-for-like) omzetgroei en daarmee op formule- en productinnovatie, omni-channel e-commerce en klanttevredenheid. Naast voltooiing van de verbouwing van de Beter Bed-winkels zal ook bij de andere formules, na succesvolle afronding van reeds lopende tests, een start worden gemaakt met het competitiever, aantrekkelijker en eigentijdser maken van de diverse winkels.

Uiteraard zullen margeverbetering, een stringente kostenbeheersing en een verlaging van het nettowerkkapitaal onze volle aandacht houden.

Beoordeling van prestaties in relatie tot doelen.

De onderneming mag terugkijken op een succesvol jaar met een mooi herstel van omzet- en bedrijfsresultaat. De Directie beseft dat dit alles niet mogelijk is zonder de fantastische inzet en toewijding van haar medewerkers. De Directie wil hen daarvoor dan ook oprecht en hartelijk danken.

Vooruitzichten voor de belangrijkste uitdagingen en doelen van de organisatie voor het komende jaar en doelen voor de komende drie tot vijf jaar.

Het zodanig positioneren van de winkelformules van de onderneming dat groeikansen optimaal benut kunnen worden. Beter Bed Holding wil met sterke, competitief gepositioneerde winkelformules, op alle markten waar de onderneming actief is, haar positie uitbreiden. De wensen van de consument en het principe ‘de klant is altijd koning’ zijn uitgangspunt van ons handelen. Hierdoor zal de onderneming haar marktleiderschap in Europa verder kunnen versterken. Dit gebeurt altijd op een maatschappelijk verantwoorde wijze.

In 2014 zijn de formules Slaapgenoten en Matrassen Concord Nederland en België gesloten. Ook is in 2014 de Beter Bed-formule eigentijdser geworden met een nieuwe marketingstrategie, een nieuw logo en een vernieuwd winkelconcept. Dit proces wordt in 2015 afgerond. Beddenreus in Nederland en Matratzen Concord in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, alsook El Gigante del Colchón in Spanje zullen in 2015 een soortgelijke aanpak ondergaan.

Overige aspecten ten aanzien van de strategische benadering van de organisatie.

Beter Bed Holding N.V. heeft in 2014 kunnen profiteren van een aantrekkende markt in vrijwel alle landen waar zij actief is. Met name in Nederland en Duitsland is er sprake van een duidelijk herstel van de omzet. Ook Oostenrijk ontwikkelde zich uitstekend en de groei in België en Spanje zette door. Zwitserland kende als enige land een dalende omzet. De in de afgelopen twee jaar in anticipatie op een aantrekkende markt genomen maatregelen op het gebied van positionering, margeverbetering, kostenbesparingen en klantentevredenheid werpen hun vruchten af.

Ook de strategische keuze de organisatie te versterken op het gebied van inkoop,
e-commerce en customer service heeft aan de goede ontwikkeling bijgedragen en geleid tot de gewenste like-for-like omzetgroei. Alles overziend mogen we stellen dat de organisatie in 2014 wederom goede stappen heeft gezet in de ontwikkeling van een moderne omni-channel retailformule.


G4-2
De beschrijving van de voornaamste risico’s en mogelijkheden voor de organisatie die voortkomen uit duurzaamheidstrends.Deel 1: Belangrijkste effecten van de organisatie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, inclusief de effecten op belanghebbenden.

Significant effect van de organisatie op duurzame ontwikkeling en de daarmee samenhangende uitdagingen en mogelijkheden.

In 2010 is de visie op verantwoord ondernemen gelanceerd: ‘Wij willen in elk land waar we actief zijn op een maatschappelijk verantwoorde wijze marktleider worden in het ‘value for money’-segment in de bedden- en matrassenmarkt.’ In de algemene gedragscode is gedefinieerd wat verantwoord ondernemen is voor Beter Bed Holding. Beter Bed Holding heeft voor zowel haar personeel als haar leveranciers een gedragscode ontwikkeld, die aansluit op de Global Compact Code van de Verenigde Naties.

In 2011 heeft Beter Bed Holding voor het eerst uitgebreid gerapporteerd over MVO, volgens de G3-richtlijn van GRI. De focus op onderwerpen en de rapportage heeft Beter Bed Holding geholpen om het onderwerp MVO handen en voeten te geven binnen de organisatie.

In 2012 heeft de onderneming zich gecommitteerd aan de Global Compact Code van de Verenigde Naties. De hierin opgesomde tien principes sluiten naadloos aan op de gedragscodes voor zowel het eigen personeel als de strategische leveranciers. Daarnaast heeft de organisatie zichzelf middellange doelstellingen opgelegd. Voor een succesvolle MVO-strategie is het belangrijk ambitieuze doelen te stellen in een bescheiden context: ze dienen relevant te zijn, een positieve bijdrage te leveren en met eigen middelen haalbaar te zijn in een doorlooptijd van drie jaar.

In 2013 is de rapportage aangepast aan de vierde generatie richtlijnen van GRI. Dit heeft met name invloed gehad op de gedetailleerde rapportage in de GRI-Index. Hier is gestart met het definiëren van visies op de brede selectie aan onderwerpen van MVO. Ook is een eerste aanzet gedaan om de prioriteitstelling te verbeteren door een materialiteitsonderzoek in de branche.

Methoden en processen om uitdagingen en mogelijkheden in maatschappelijk verantwoord ondernemen te prioriteren.

In 2014 heeft de organisatie actief de dialoog gevoerd met haar stakeholders. De dialoog is uitgevoerd door vooraf te vragen welke prioriteiten Beter Bed Holding dient te stellen. In een drietal sessies hebben de stakeholders uitgebreid de tijd gekregen om hun visie op MVO bij Beter Bed Holding te formuleren.

De drie belangrijkste conclusies zijn:

  1. De rapportagestructuur van een compact jaarverslag met een uitgebreide GRI-Index wordt gewaardeerd.

  2. Beter Bed Holding heeft de eigen bedrijfsvoering prima op orde en dient nu meer prioriteit te geven aan de verantwoordelijkheid in de keten.

  3. De pragmatische aanpak heeft een goede basis gelegd voor MVO binnen de organisatie. Het is nu belangrijk om dit onderwerp verder te verankeren in de organisatie.

De prioriteiten die voortvloeien uit de stakeholderdialoog zijn terug te vinden in de in het hoofdstuk Geïdentificeerde materiële aspecten & Grenzen.

De belangrijke conclusies over de voortgang in maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wat ging goed

  • De leveranciers met wie de organisatie een langdurige relatie heeft, hebben allen de gedragscode ondertekend. Bij een viertal nieuwe leveranciers is het ondertekenen van de code nog in behandeling.

  • Het energieverbruik is uitgekomen op 240.000 gigajoule. De daling is het gevolg van de daling van het aantal winkels en de continue aandacht voor energiebesparing. De daling in gebruik van aardgas en stookolie is groot met een daling van 22% ten opzichte van vorig jaar. Deze daling is grotendeels het gevolg van de relatief zachte winter in West-Europa.

Wat kan beter

  • De diversiteit, gedefinieerd als het percentage vrouwen in managementposities, is gelijk gebleven. In Nederland zijn twee vrouwen op topposities benoemd. In Duitsland en Zwitserland is het aantal vrouwelijke regioleiders gedaald. In 2015 wordt opnieuw en nadrukkelijk gestreefd naar een groter aantal vrouwen op managementposities.

  • De hoeveelheid afval is gestegen met 240 ton. Dit is een gevolg van de verbouwingen van de formule Beter Bed in 2014. Het percentage gerecycleerd afval is licht gestegen.

  • Beter Bed Holding heeft in de afgelopen drie jaar forse stappen gezet op het gebied van MVO-rapportage, getuige de scores ten opzichte van de transparantiebenchmark zoals in de grafiek hierna weergegeven. In het verslag over 2013 is de score achtergebleven. De daling wordt echter niet veroorzaakt door gewijzigd beleid van Beter Bed Holding, maar door een andere weging van diverse componenten in de benchmark. Beter Bed Holding gaat ervan uit dat de score over 2014, door de grotere rol van stakeholders bij het bepalen van Beter Bed Holding’s MVO-doelstellingen, de stijgende lijn weer zal oppakken.

Wat gaat er in 2015 gebeuren

  • Beter Bed Holding zal bezien op welke wijze het advies van stakeholders om MVO verder te verankeren in de organisatie kan worden vormgegeven. Gedacht wordt aan een MVO-beleidsteam dat periodiek bijeenkomt, acties initieert en de voortgang van reeds lopende activiteiten bewaakt.

  • Uit de stakeholderdialoog is naar voren gekomen dat bepaalde MVO-doelstellingen een andere (hogere) prioriteit zouden moeten krijgen. Zo vinden stakeholders bijvoorbeeld de gezondheid en veiligheid van de klant (lees: kwaliteit van het product) prioriteit nummer één, wat aansluit op de visie van de organisatie. Beter Bed Holding zal op basis van deze nieuwe prioritering nieuwe doelstellingen formuleren voor de middellange termijn.

Methoden en processen om prestaties en/of veranderingen te rapporteren.

Beter Bed Holding zal bezien op welke wijze het advies van stakeholders om MVO verder te verankeren in de organisatie kan worden vormgegeven. Gedacht wordt aan een MVO-beleidsteam dat periodiek bijeenkomt, acties initieert en de voortgang van reeds lopende activiteiten bewaakt.Deel 2: Het belangrijkste effect van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid op de vooruitzichten voor de lange termijn en de financiële prestaties van de organisatie.

Voornaamste risico’s en kansen voor de organisatie die voortkomen uit duurzaamheidstrends.

Uit de dialoog met stakeholders is naar voren gekomen dat van Beter Bed Holding wordt verwacht dat zij inzicht heeft (en geeft) in de herkomst (en de milieudruk) van door leveranciers gebruikte grondstoffen en (half)fabricaten. Naast de standaardeis van ondertekening van de gedragscode door alle leveranciers moet bezien worden hoe Beter Bed Holding in een proactieve rol kan treden om zeker te stellen dat door leveranciers gebruikte materialen (ook) vanuit MVO-perspectief voldoen aan de eraan te stellen eisen. Beter Bed Holding zal hiertoe in 2015 eerste stappen zetten.

Prioritering van de aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij rekening is gehouden met zowel de risico’s als mogelijkheden voor de strategie, concurrentiepositie en de financiële positie van de organisatie op de langere termijn.

De prioriteiten van maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Beter Bed Holding zijn gerapporteerd in het hoofdstuk Geïdentificeerde materiële aspecten & Grenzen.

Doelstellingen op het gebied van duurzaamheid voor de middellange termijn, inclusief toelichting op de vooruitgang weergegeven in een tabel.

De tabel MVO-doelstellingen in één oogopslag wordt hiervoor in de indicator G4-1 gerapporteerd.

Bestuurlijke mechanismen en organisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De Directie van Beter Bed Holding is verantwoordelijk voor MVO. De Financieel Directeur is voorzitter van het beleidsteam, dat begeleid wordt door het adviesbureau MVOplossingen.

De organisatie heeft van de stakeholders het advies gekregen om MVO verder te structureren, door het MVO-beleidsteam periodiek bijeen te laten komen, waarbij het acties initieert en de voortgang van reeds lopende activiteiten bewaakt.

Startpagina

Organisatieprofiel