Beter Bed Holding

GRI-INDEX 2014

ORGANISATIEPROFIEL

G4-3
Naam van de organisatie.

Beter Bed Holding N.V.G4-4
Voornaamste merken, producten en/of diensten.

Beter Bed Holding N.V. is actief in de Europese markt voor slaapcomfort. De activiteiten omvatten detailhandel met in totaal 1.127 winkels per eind 2014 via de onderstaande ketens:

  • Matratzen Concord

  • Beter Bed

  • Beddenreus

  • El Gigante del Colchón

Verder is Beter Bed Holding via haar dochter DBC International actief in de ontwikkeling en groothandel van merkartikelen in de slaapkamerbranche.


G4-5
Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie.

Linie 27
5405 AR Uden
Nederland
T +31 413 338 819
E bbholding@beterbed.nl
G4-6
Het aantal landen waar de organisatie actief is en namen van landen met ofwel grootschalige activiteiten, ofwel met specifieke relevantie voor de duurzaamheidskwesties die in het verslag worden beschreven.

Landen

Merken

Duitsland

Matratzen Concord, DBC International

Nederland

Beter Bed, Beddenreus, DBC International

Zwitserland

Matratzen Concord, DBC International

Oostenrijk

Matratzen Concord, DBC International

Spanje

El Gigante del Colchón, DBC International

België

Beter Bed, DBC International

In het hoofdstuk Feiten en cijfers, staan de tabellen aantal winkels per formule en aantal winkels per land.


G4-7
Eigendomsstructuur en de rechtsvorm.

N.V.

Een uitgebreide beschrijving is te vinden in het Jaarverslag in de paragraaf Het aandeel.
G4-8
Afzetmarkten.

Inclusief geografische verdeling, sectoren die worden bediend
en soorten klanten.

Een uitgebreide beschrijving is te vinden in het hoofdstuk Directieverslag,
in de paragraaf Formules.
G4-9
Omvang van de verslaggevende organisatie.

De Kerncijfers zijn te vinden in het Jaarverslag.
G4-10
Werkgelegenheid binnen de verslaggevende organisatie.

Totaal aantal medewerkers ultimo verslagjaar naar aard van contract:

Werkgelegenheid (medewerkers)

Man

Vrouw

Totaal

Fulltime

469

270

739

Parttime

327

1.907

2.234

Totaal personeel

796

2.177

2.973

Werkgelegenheid (medewerkers)

Man

Vrouw

Totaal

Vast contract

624

1.742

2.366

Tijdelijk contract

172

435

607

Totaal personeel

796

2.177

2.973

Uitzendkrachten

Niet gerapporteerd

Totaal aantal medewerkers ultimo verslagjaar naar land:

Man

Vrouw

Totaal

Duitsland

346

1.642

1.988

Nederland

384

295

679

Oostenrijk

14

128

142

Zwitserland

29

75

104

Spanje

20

31

51

België

3

6

9

Totaal personeel

796

2.177

2.973

G4-11
Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt.

Niet gerapporteerd.G4-12
Beschrijving van de toeleveringsketen.

Vrijwel alle leveranciers van Beter Bed Holding zijn actief in West-Europa. In het komende jaar zal de organisatie meer informatie over de keten rapporteren.

G4-13
Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat omvang, structuur, eigendom of de keten betreft.

In 2013 heeft een evaluatie van een aantal winkelformules plaatsgevonden. Op basis daarvan is begin 2014 formeel besloten de formules Slaapgenoten en Matrassen Concord Nederland en België te sluiten. Ook is in het najaar de Beter Bed-formule onder de loep genomen en met een nieuwe marketingstrategie eigentijdser geworden. Dit proces is in 2014 afgerond. Beddenreus en Matratzen Concord in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland hebben in 2014 een soortgelijke aanpak ondergaan.

Een uitgebreide beschrijving over de omvang van en de ontwikkeling in de organisatie is te vinden in het Jaarverslag in het hoofdstuk Verslag van de Directie.


G4-14
Toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie.

Stoffen die volgens Europese normen en regelgeving niet toegestaan zijn, mogen niet worden toegepast in producten die Beter Bed Holding verkoopt. Indien en zodra vaststaat dat een stof niet voldoet aan de Europese normen en regelgeving, dient het gebruik daarvan door leveranciers gestaakt te worden. Alsdan zal de organisatie met de leverancier in overleg treden om gezamenlijk actief op zoek te gaan naar betere alternatieven.

Leveranciers dienen zich bij de productie van goederen te conformeren aan de voorschriften van REACH. Een kenmerk van REACH is, dat als er een ingreep plaatsvindt of plaats gaat vinden waarvoor sterke aanwijzingen bestaan dat deze ernstige effecten heeft op het milieu, er maatregelen moeten volgen ook al is er nog sprake van wetenschappelijke onzekerheid.


G4-15
Extern ontwikkelde economische, milieu- en sociale handvesten, principes of andere initiatieven die de organisatie onderschrijft of ondersteunt.


G4-16
Lidmaatschap van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en (inter)nationale belangenorganisaties.


Strategie & Analyse

Geïdentificeerde materiële aspecten & grenzen