Beter Bed Holding

GRI-INDEX 2014

Geïdentificeerde materiële aspecten & grenzen

G4-17
Entiteiten opgenomen in de geconsolideerde balans.

Een uitgebreide beschrijving over de grondslagen van consolidatie is te vinden in het hoofdstuk Toelichting Algemeen.


G4-18
Proces voor het bepalen van de inhoud van het MVO-verslag en de reikwijdte.

In het voorgaande jaar heeft Beter Bed Holding een externe materialiteitsanalyse uit laten voeren door het adviesbureau MVOplossingen dat gespecialiseerd is in rapportage over MVO in jaarverslagen. De matrix gebaseerd op deze analyse is in het jaarverslag over 2013 gerapporteerd en bepaalt voor 50% de huidige materialiteitsmatrix.

In 2014 heeft een dialoog plaats gevonden met 14 stakeholders, waaronder personeel, aandeelhouders, leveranciers, branchegenoten en NGO’s. Het belang dat de stakeholders geven aan de onderwerpen telt mee voor de overige 50% van de huidige materialiteitsmatrix. In het onderdeel overleg met belanghebbenden wordt de dialoog uitgebreid beschreven.


Rapportagestrategie

Het belang van de onderwerpen is vastgesteld volgens de hiervoor beschreven procedure. Onderwerpen zijn gewaardeerd op een schaal van 1 tot 5 in twee assen:

  • relevantie van het onderwerp voor de organisatie;

  • effect dat het onderwerp heeft op de organisatie of omgekeerd.

In het jaarverslag worden alle onderwerpen behandeld met een gezamenlijke weging van 7 of meer. Onderwerpen met een weging van boven de 6 worden uitgebreid gerapporteerd in de GRI-Index. Onderwerpen met een lagere weging worden alleen gerapporteerd indien de informatie eenvoudig voorhanden is.

De weging van onderwerpen zijn gerapporteerd in de indicator G4-19.


Samenvoegen van onderwerpen

De lijst met onderwerpen van GRI G4 is dusdanig lang en gedetailleerd dat de organisatie in de volgende gevallen een aantal gerelateerde onderwerpen heeft samengevoegd. Stakeholders zijn akkoord met deze consolidatieslag.

Onderwerpen

Samengevoegd

Naleving

G4-EN29 Boetes en sancties Milieuwetgeving

G4-SO8 Boetes en sancties Wet- en regelgeving

G4-PR9 Boetes en sancties Wet- en regelgeving

Inkoopomstandigheden

G4-EC9 Uitgaven aan lokale leveranciers

G4-EN32-33 Leveranciersonderzoek Milieu

G4-LA14-15 Leveranciersonderzoek Arbeidsomstandigheden

G4-HR10-11 Leveranciersonderzoek Mensenrechten

G4-SO9-10 Leveranciersonderzoek Samenleving

Klachtenprocedures

G4-EN34 Klachtenprocedures Milieu

G4-LA16 Klachtenprocedures Arbeidsomstandigheden

G4-HR12 Klachtenprocedures met betrekking tot de Mensenrechten

G4-SO11 Klachtenprocedures met betrekking tot de Samenleving

Eerlijke communicatie

G4-PR3-5 Etikettering producten en diensten

G4-PR6-7 Marketing & Communicatie

G4-PR8 Privacy van klanten

Diversiteit

G4-LA12 Diversiteit & Gelijke kansen

G4-LA13 Gelijke beloningen

Mensenrechten

G4-HR1-2 Investeringen

G4-HR3 Discriminatie

G4-HR4 Vrijheid van vereniging & Collectieve Arbeidsonderhandelingen

G4-HR5 Kinderarbeid

G4-HR6 Gedwongen of verplichte arbeid

G4-HR7 Beveiliging en mensenrechten

G4-HR8 Rechten inheemse bevolking

G4-HR9 Onderzoek Mensenrechten

Eerlijk ondernemen

G4-SO3-5 Anti-corruptie

G4-SO6 Beleid ten aanzien van overheden

G4-SO7 Concurrentiebelemmerend gedrag

G4-19
Materiële onderwerpen die meegewogen zijn in het proces om de inhoud van het verslag vast te stellen.


Omschrijving

Effect

Relevantie

Totaal

Economische Prestaties

4

3

7

Marktaanwezigheid

3

3

6

Indirecte Economische Effecten

3

2

5

Materialen

4

4

8

Energie

4

4

8

Water

2

2

4

Biodiversiteit

1

2

3

Emissies

3

4

7

Afval

3

4

7

Producten & Diensten

4

3

7

Transport

2

3

5

Milieubescherming

3

2

5

Werkgelegenheid

3

3

6

Verhouding werkgever-werknemer

4

3

7

Veiligheid medewerkers

4

4

8

Training & Opleiding

4

3

7

Diversiteit

3

4

7

Mensenrechten

4

3

7

Lokale gemeenschappen

3

2

5

Eerlijk ondernemen

3

3

6

Veiligheid klanten

5

4

9

Eerlijke communicatie

4

3

7

Naleving

4

4

8

Inkoopomstandigheden

4

4

8

Klachtenprocedures

4

4

8

G4-20
Reikwijdte binnen de organisatie van ieder materieel aspect.

In het jaarverslag wordt gerapporteerd over Beter Bed Holding in het geheel. Daar waar afgeweken wordt van dit principe, wordt dit uitdrukkelijk gecommuniceerd. Er wordt voor de relevantie of het effect van de materiële onderwerpen geen onderscheid gemaakt tussen de bedrijfsonderdelen, aangezien de formules sterk op elkaar lijken.
G4-21
Reikwijdte buiten de organisatie van ieder materieel aspect.

Materialen

Beter Bed Holding produceert zelf geen goederen. Voor de keuze van (duurzame) materialen is de onderneming sterk afhankelijk van haar leveranciers. Beter Bed Holding is in gesprek met haar leveranciers om de producten duurzamer te maken.

Afval

Voor de daadwerkelijke verwerking van afval is Beter Bed Holding afhankelijk van haar dienstverleners. In de aanbesteding van de afvalverwerking is de garantie om een zo groot mogelijk deel van het afval te recycleren meegenomen.

Mensenrechten

Om misstanden in de leveranciersketen tegen te gaan, is in de gedragscode voor leveranciers (onder andere) opgenomen dat bedrijven de mensenrechten dienen te respecteren.

G4-22
Gevolgen van eventuele herformuleringen of informatie uit vorige verslagen en de redenen voor dergelijke herformuleringen.

Over 2013 is de CO2-uitstoot als gevolg van het verbruik van elektriciteit voor alle landen ten onrechte berekend met de conversiefactor voor Nederland. Nadere uitleg hierover alsmede het effect van de correctie worden gerapporteerd bij de indicator indirecte CO2-uitstoot.

In 2013 is het percentage gecertificeerde matrassen in Duitsland en Nederland gerapporteerd op basis van aantallen verkochte matrassen. Met ingang van 2014 wordt indicator PR1 gerapporteerd als percentage van de omzet voor het totale bedrijf.


G4-23
Significante veranderingen ten opzichte van eerdere rapportageperiodes met betrekking tot de scope en reikwijdte van aspecten.

Als gevolg van prioritering door middel van de stakeholderdialoog zijn de volgende onderwerpen materieel geworden:
Organisatieprofiel

Overleg met belanghebbenden