Beter Bed Holding

GRI-INDEX 2014

BESTUURSSTRUCTUUR

G4-34
Bestuursstructuur van de organisatie met inbegrip van commissies die vallen onder het hoogste bestuurslichaam. Benoem commissies die verantwoordelijk zijn voor specifieke taken met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Beter Bed Holding heeft een Directie bestaande uit twee personen en een Raad van Commissarissen bestaande uit vier personen.


G4-35
Proces voor het delegeren van bevoegdheid voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van het hoogste bestuurslichaam naar de (top)managers en andere medewerkers.

In 2015 zal Beter Bed Holding bezien op welke wijze MVO het beste verankerd kan worden in de organisatie.


G4-36
Functies op bestuursniveau met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

De Directie van Beter Bed Holding is verantwoordelijk voor de beleidsvorming en uitvoering van het MVO-beleid.

G4-37
Processen voor advies tussen stakeholders en het hoogste bestuurslichaam inzake Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Als advies gedelegeerd is, beschrijf aan wie en eventuele terugkoppeling naar het hoogste bestuurslichaam.

In 2014 is actief de dialoog aangegaan met stakeholders. In dit overleg waren namens Beter Bed Holding aanwezig:

  • Financieel Directeur;

  • Group Controlling;

  • Adviesbureau MVOplossingen.

Als direct gevolg van de dialoog zijn de prioriteiten voor MVO binnen Beter Bed Holding aangepast. De prioriteiten zijn gevisualiseerd in een materialiteitsmatrix.


G4-38
Samenstelling van het hoogste bestuurslichaam en de commissies.

De leden van de Raad van Commissarissen worden door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd en zij opereren derhalve onafhankelijk van de Directie.
Een uitgebreide beschrijving over de samenstelling van de Raad van Commissarissen is te vinden in het hoofdstuk Bericht van de Raad van Commissarissen.
G4-39
Geef aan of de Voorzitter van het hoogste bestuurslichaam eveneens een leidinggevende functie heeft.

De Voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft, conform de Corporate Governance Code, een onafhankelijke en niet-leidinggevende functie binnen Beter Bed Holding.
G4-40
Nominatie- en selectieprocedures voor het hoogste bestuurslichaam en commissies, en de criteria die worden gebruikt om de leden van het hoogste bestuurslichaam te nomineren en selecteren.

De samenstelling van de Raad van Commissarissen wordt geregeld in de Corporate Governance Code.


G4-41
Processen die het hoogste bestuurslichaam hanteert om belangenverstrengeling te vermijden of beheersen.

Geef aan of belanghebbenden op de hoogte worden gesteld van belangenverstrengeling.


Benoeming en ontslag van Bestuurders en Commissarissen en wijziging van de statuten staan beschreven in het hoofdstuk Governance in de paragraaf overnamerichtlijn, en worden geregeld conform de Corporate Governance Code.


G4-42
Rol van het hoogste bestuurslichaam en de (top) managers bij de ontwikkeling, goedkeuring en actualiseren van doel- waarde- of missie-verklaringen, strategieën, beleidsmaatregelen en de doelstellingen met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het toezicht op het bestuur van Beter Bed Holding. De statutaire Directie is verantwoordelijk voor het gevoerde beleid van de onderneming.


G4-43
Maatregelen die genomen zijn om de verzamelde kennis van het hoogste bestuurslichaam op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te vergroten.

Niet gerapporteerd.
G4-44
Acties voor het evalueren van de eigen prestaties van het hoogste bestuurslichaam op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Geef aan of deze evaluatie uit een zelfassessment bestaat.

In besloten vergaderingen zijn onder meer het eigen functioneren van de Raad van Commissarissen en dat van de individuele Commissarissen, de relatie tot de Directie en de samenstelling van de Raad van Commissarissen aan de orde gekomen. Het functioneren van de Directie en het arbeidsvoorwaardenbeleid zijn uiteraard ook onderwerp van gesprek geweest.


G4-45
Rol van het hoogste bestuurslichaam bij de identificatie en het beheer van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Overleg met stakeholders om het hoogste bestuurslichaam te ondersteunen bij de identificatie en het beheer van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Niet gerapporteerd.G4-46
Rol van het hoogste bestuurslichaam bij evaluatie van de effectiviteit van het risicobeheer van de organisatie met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Niet gerapporteerd.
G4-47
Frequentie van de evaluatie door het hoogste bestuurslichaam van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Niet gerapporteerd.

G4-48
Hoogste commissie of functie die het MVO-verslag van de organisatie beoordeelt en goedkeurt, en controleert of alle belangrijke aspecten behandeld zijn.

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het beoordelen en goedkeuren van het gehele Jaarverslag, inclusief het hoofdstuk over MVO.
G4-49
Proces waarmee belangrijke vraagstukken worden gecommuniceerd met het hoogste bestuurslichaam.

Niet gerapporteerd.

G4-50
Aard en totaal van de belangrijke vraagstukken die aan het hoogste bestuurslichaam worden gecommuniceerd en de manier(en) waarop ze worden opgepakt en opgelost.

Niet gerapporteerd.G4-51
Remuneratiebeleid voor het hoogste bestuurslichaam en (top)managers voor vergoedingen.

Het remuneratiebeleid wordt beschreven in het remuneratierapport.

G4-52
Proces voor het vaststellen van remuneratie.

Het remuneratiebeleid wordt beschreven in het remuneratierapport, met een aparte beschrijving voor zowel de bezoldiging van de Directie als van de Raad van Commissarissen.

G4-53
Hoe stakeholders om hun mening wordt gevraagd en hoe hiermee rekening wordt gehouden bij de remuneratie, inclusief resultaten van stemmingen over het remuneratiebeleid en voorstellen, indien van toepassing.

Niet gerapporteerd.G4-54
Verhouding tussen de totale jaarlijkse vergoeding voor de hoogst betaalde persoon binnen de organisatie in ieder land waarin significante activiteiten plaatsvinden en de totale jaarlijkse vergoeding van alle medewerkers (exclusief de hoogst betaalde persoon) in datzelfde land.

Niet gerapporteerd.G4-55
Verhouding tussen de procentuele stijging van de totale jaarlijkse vergoeding voor de hoogst betaalde persoon binnen de organisatie in ieder land waarin significante activiteiten plaatsvinden en de gemiddelde procentuele stijging van de totale jaarlijkse vergoeding van alle medewerkers (exclusief de hoogst betaalde persoon) in datzelfde land.

Niet gerapporteerd.


Verslagprofiel

Ethiek & integriteit