Beter Bed Holding

GRI-INDEX 2014

ETHIEK & INTEGRITEIT

G4-56
Waarden, principes, standaarden en normen voor gedrag zoals gedragscodes en ethische codes.

Beter Bed Holding heeft voor zowel haar personeel als haar leveranciers een gedragscode ontwikkeld, die aansluit op de Global Compact Code van de Verenigde Naties.

De leveranciers wordt gevraagd de gedragscode voor leveranciers te ondertekenen. De leveranciers van alle formules van Beter Bed Holding met wie de organisatie een langdurige relatie heeft, hebben allen de gedragscode ondertekend. Bij een viertal nieuwe leveranciers is het ondertekenen van de code nog in behandeling.
De Raad van Commissarissen en de Directie onderschrijven de principes voor goed ondernemingsbestuur, zoals die zijn opgenomen in de Nederlandse Corporate Governance Code.

In de Corporate Governance Code worden de bestpracticebepalingen uit de Code Tabaksblat beschreven. Per bestpracticebepaling wordt aangegeven of Beter Bed Holding hieraan voldoet. Indien Beter Bed Holding niet of gedeeltelijk hieraan voldoet, vindt u in de laatste kolom de reden hiervoor.

G4-57
Interne en externe mechanismes om advies in te winnen over ethisch en wettelijk gedrag en zaken met betrekking tot organisatorische integriteit, zoals telefonische advies- en hulpdiensten.

Niet gerapporteerd.
G4-58
Interne en externe mechanismen voor rapportagevraagstukken over onethisch of onwettelijk gedrag en zaken met betrekking tot organisatorische integriteit, zoals escalatie via het lijnmanagement, klokkenluidersmechanismen of hotlines.

Beter Bed Holding heeft een klokkenluidersregeling beschikbaar voor het personeel.