Beter Bed Holding

GRI-INDEX 2014

LEESWIJZER

Met haar jaarverslag rapporteert Beter Bed Holding N.V. voor de vierde keer over haar activiteiten en vorderingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) volgens de richtlijnen van de Global Reporting Initiative (GRI). De GRI-Index dient als aanvulling op het jaarverslag. Beter Bed Holding rapporteert evenals in 2013 volgens de G4-rapportagerichtlijnen van de GRI en heeft gekozen voor de basisverslaggevingsvorm, ofwel CORE (dit in tegenstelling tot de uitgebreide verslaggevingsvorm COMPREHENSIVE). Deze en andere definities zijn terug te vinden in het hoofdstuk definities.

Standaard informatievoorziening

In de 'standaard informatievoorziening' zijn de aspecten opgenomen die alle bedrijven rapporteren, ongeacht de specifieke kenmerken van het bedrijf.

Op de afbeelding hieronder staat een voorbeeld van de rapportage in de standaard informatievoorziening.


Linksboven staat in grote blauwe letters de code van de indicator, met daaronder een korte beschrijving van de betreffende indicator. In de kleinere zwarte letters staat de rapportage van de organisatie.

Rechtsboven staat een blauw blokje met daarin de code van de indicator, met de vermelding CORE. Dit betekent dat de organisatie wordt geacht deze indicator te rapporteren. Indien er een grijs blokje staat, is de indicator COMPREHENSIVE en hoeft de organisatie deze indicator niet te rapporteren. In ieder blokje staat het logo van GRI met daaronder het woord DEFINITIE. Indien je op dit logo klikt, kom je terecht bij de (Engelstalige) beschrijving van de indicator.

Specifieke informatievoorziening

In 'specifieke informatievoorziening' zijn de bedrijfsspecifieke MVO-aspecten beschreven. De bepaling of een aspect materieel is voor de onderneming, wordt beschreven in het hoofdstuk Geïdentificeerde materiële aspecten & grenzen van de standaard informatievoorziening.

Op de afbeelding hieronder staat een voorbeeld van de rapportage in de specifieke informatievoorziening.


Linksboven staat in grote blauwe letters de naam van het onderwerp, met daaronder de mate van belang van het onderwerp, gemeten in effect en relevantie. In het hoofdstuk Geïdentificeerde materiële aspecten & grenzen van de standaard informatievoorziening, wordt beschreven hoe vastgesteld is wat het belang van een onderwerp is. In de kleinere oranje letters staat de zogenaamde Direct Management Approach, waarin de organisatie beschrijft wat de visie en of aanpak van dit onderwerp is.

Onderwerpen zijn gewaardeerd op een schaal van 2 tot 10, waarbij aan beide kenmerken effect en relevantie 1 tot 5 punten toegekend kunnen worden. Rechtsboven staat een matrix met in oranje oplichtend de score van de betreffende indicator. Indien de indicator zich in de grijze driehoek bevindt, is het onderwerp niet materieel. Indien de indicator zich in de blauwe driehoek bevindt, is het onderwerp wel materieel bevonden door de stakeholders. De onderwerpen zijn ingedeeld in drie categorieën:

  • ONBELANGRIJK: de gecombineerde score van effect en relevantie is 5 punten of minder.

  • BELANGRIJK: de gecombineerde score van effect en relevantie is 6 of 7 punten.

  • CRUCIAAL: de gecombineerde score van effect en relevantie is 8 punten of meer.

Op de afbeelding hieronder staat een voorbeeld van een cruciale indicator.


Linksboven staat in grote blauwe letters de code van de indicator, met daaronder een korte beschrijving van de betreffende indicator. In de kleinere zwarte letters staat de rapportage van de organisatie.

Rechtsboven staat een oranje, blauw of grijs kader met daarin de code van de indicator, met respectievelijk de vermelding CRUCIAAL, BELANGRIJK of ONBELANGRIJK. Van ieder onderwerp dat materieel (CRUCIAAL of BELANGRIJK) bevonden is, wordt de organisatie geacht minimaal 1 indicator te rapporteren. In ieder blokje staat het logo van GRI met daaronder het woord DEFINITIE. Indien je op dit logo klikt, kom je terecht bij de (Engelstalige) beschrijving van de indicator.

Overig

De gerapporteerde hoeveelheden zijn afgeronde cijfers. Berekende ratio’s en percentages zijn gebaseerd op de exacte cijfers.

In het jaarverslag van Beter Bed Holding wordt het gemiddeld aantal FTE over het verslagjaar toegelicht alsook het aantal FTE per einde verslagjaar. In de specifieke informatievoorziening inzake de prestatie-indicatoren voor arbeidsomstandigheden en volwaardig werk wordt met name gesproken over aantallen medewerkers.